Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvurusu

Antra Yatırım Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

ANTRA YATIRIM VE YÖNETİM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Antra Yatırım ve Yönetim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

 1. a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Antra Yatırım ve Yönetim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

 1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz tarafından, müşterilerimizin tanımlama verileri (Ad, Soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi, TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, fatura adresi, teslimat adresi, ödeme verileri) toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Toplanan kişisel verileriniz;

– Şirket olarak sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

– Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, ürün ve hizmetlere yönelik şikâyetleri, sorun ve hata bildirimlerinizi almak, bu talepleri değerlendirmek, yanıtlamak, yönetmek, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

– Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz ürün alım satım/üyelik sözleşmesi gerekliliklerini yerine getirmek ve hizmetlerimizden faydalanılmasına ilişkin olarak Şirketimizin tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa edebilmek,

– Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sizlere sunabilmek, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, size özel kampanyalar hazırlanması, sizin, Antra’nın ve Antra ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile, sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin değerlendirmelerinizi almak, anket, tanıtım, pazarlama yapmak, ayrıca şikayetlerinizin takip etmek, işlemek ve sonuçlandırmak,

– Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirket tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,

– Web sitesi veya mobil uygulamamızı kullanmanız halinde kullanım tercihleri ve gezinti geçmişinizi (cookie) belirlemek,

 

Açık rızanız olması halinde;

– Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

– Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,

– Hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak,

– Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

– Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması amacıyla ilgili iş birimine, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara,

– Denetim ile ilgili iç denetim birimi ve bağımsız denetçilere,

– Talep ve şikayetlerinizin yönetilebilmesi için oluşturulmuş olan Müşteri İletişim Merkezi kapsamında hizmet aldığımız kişi, kurum ve kuruluşlara,

– Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile kanunen yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

Açık rızanız olması halinde;

(a)    Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek, pazar analizlerinin yapılabilmesi, ortak dijital kampanyaların yürütülmesi, Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin pazarlanabilmesi amacıyla hizmet aldığımız ajanslarımıza, danışmanlarımıza ve yurtdışı kaynaklı altyapıya sahip tedarikçilerimize,

(b)   Şirketimiz ile yapmış olduğunuz sözleşme veya işlemler hakkında bilgilendirmeye yönelik e-posta veya SMS bildirimlerinin yapılabilmesi için hizmet aldığımız yurtdışı kaynaklı altyapıya sahip tedarikçilerimize,

(c)    Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, segmentasyon yapılması ve sizlerle beğeni ve tercihleriniz doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, sizlere ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresine ticari elektronik ileti onayınıza istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıklarınız doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcılarına,

(d)   Sizlerin memnuniyetinin artırılması amacıyla pazar araştırması yapacak şirketlere,

(e)   Web sitesi veya mobil uygulamamızı kullanmanız halinde kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, çerez (cookie) hizmeti alınan iş ortaklarımıza

(f)     Antra Yatırım ve Yönetim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (Antra) veya Antra’nın anlaşmalı olduğu iş ortaklarına ait ürün ve hizmetlerinin web sitesi veya mobil uygulamalar üzerinden satış ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak; yukarıdaki bentlerde yazılı amaçlar dahilinde; Antra veya Antra’nın anlaşmalı olduğu söz konusu iş ortaklarına, üye işyerlerine, tedarikçilerine, kendi ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak yukarıda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için Antra  ve ile hizmet aldığı yurtdışı kaynaklı altyapıya sahip tedarikçilerine,

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen açık rıza işleme şartı ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması suretiyle yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

 1. d) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, mağazalarımız, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

ŞİRKET tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, Şirketin meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve yukarıda açıkça belirtilen işleme ve aktarım amaçları gerekli olan açık rızanızın bulunması halinde burada sayılan hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır.

 

 1. e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 •    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •    6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, Şirketimizin Hürriyet Mah. 582 Sk. 2 Etap C6 Blok  No: 1A  İç Kapı No: 2 Merkez / BARTIN adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.

6698 sayılı Kanun ve Şirketimizin KVKK uygulaması hakkındaki görüş ve önerileriniz, ayrıca sistemimize kayıtlı e-posta adresiniz var ise kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden başvuru yapmak için kvkk@interantra.online e-posta adresi üzerinden veya  antrayatirim@hs01.kep.tr Kep adresi üzerinden başvurularınızı iletebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.